การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดกรมบังคับคดี

download