การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการได้ดำเนินการนิเทศติดตามในประเด็นการเปิดเรียนแบบ On-Site การได้รับวัคซีนของผู้บริหาร ครู นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา โรงเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน
แบบ Online /On-Demand/On-hand และหลายโรงเรียนเริ่มเปิดเรียนแบบ On-Site เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีการตรวจ ATK ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ก่อนเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid)