ศธจ.สุพรรณบุรี ชื่นชมเด็กเก่งหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นเพียง 1 ใน 4 คน ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งประเทศ ที่มีคะแนนเต็ม 100

     ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่นชมและยินดีกับเด็กหญิงพรสวรรค์ พรหมชนะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนศึกษา (สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นเพียง 1 ใน 4 คน ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งประเทศ ที่มีคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คือ นางสาวสุกัญญา นาคนิยม ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ คือ นางสาวจุฑามาศ ทับโชติ และนางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธรรม บริหารโดย นางสาวณิชา ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา