แจ้งดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับการประเมินวิทยฐานะ (ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ) ผ่านระบบออนไลน์”

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร