เกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เรียนแจ้งสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับการส่งมอบเกียรติบัตร หลักสูตร “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ดังนี้

1) เปิดไฟล์ Excel “ผู้รับเกียรติบัตร” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และ ลำดับเกียรติบัตร

2) นำลำดับของเกียรติบัตร มาค้นหาเกียรติบัตรจาก Link ด้านล่างนี้

3) ท่านสามารถ Download File เกียรติบัตร ได้จาก Link ดังกล่าว ทั้งนี้ เกียรติบัตรฉบับจริง จะส่งมอบไปยังต้นสังกัดของท่านต่อไป

4) กรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบข้อผิดพลาด ต้องการแก้ไข ขอความกรุณาท่าน แจ้งใน google form ตาม link ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

https://forms.gle/ALPaEz7Djmcu9NbU7