สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ นำโดย นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย นางดรุณี นิลมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางรัน์ติญาณ์ เพ่งพินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายสุกิจ บัวแพง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายคทาเทพ สวนชำนิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายองอาจ อินทนิ นักวิชการศึกษาชำนาญการ เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน