วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“จังหวัดสุพรรณบุรี การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เป็นคนดีและมีความสุข”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เหมาะสม ตามศักยภาพทุกช่วงวัยของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาและ สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
4. บูรณาการและประสานการจัดการศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วนผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและเป็นพลดีที่เข็มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ