วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการจำเป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดการระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

กลยุทธ์ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา