ประชุมการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

     วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นำโดยนางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราขการฯ จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และพร้อมรับการประเมินในรอบ 12 เดือนต่อไป