ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (การย้ายกรณีปกติ)

ประกาศ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

เอกสารหมายเลข 1   เอกสารหมายเลข 2 

หลักเกณฑ์และวิธีการ