ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (การย้ายกรณีปกติ)

ประกาศ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, สพม. 9

เอกสารหมายเลข 1   เอกสารหมายเลข 2 

หลักเกณฑ์และวิธีการ