บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ราย คือ นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ นางสาวอรทัย เสืองาม ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒