การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom  โดยในการนี้นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี