แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแลแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ

 ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ โดยยกเลิกการรับรุองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียด