ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

     นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางจิราธร สามารถ เป็นวิทยากร และนายสมศักดิ์ โกลากุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี