ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น ๓) และ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้จัดให้ฟังคลิปธรรมะเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓