ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 969556, โทรสาร 035 – 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com

โทรศัพท์ กลุ่มงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ     โทร. 035-525305
กลุ่มนโยบายและแผน     โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มบริหารงานบุคคล     โทร. 035-969556  ต่อ  100
กลุ่มพัฒนาการศึกษา     โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน     โทร. 035-969556  ต่อ  101
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     โทร. 035-969556  ต่อ  101
หน่วยตรวจสอบภายใน      โทร. 035-969556  ต่อ  102
กลุ่มงานคุรุสภา     โทร. 087-0804063, 089-4945470