“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ พร้อมด้วยนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ”  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยท่านผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดให้เรียนรู้ความหมายของธงชาติ คือ สีแดง หมายถึง ชาติ ต้องประกอบไปด้วยประชาชน ชาติจะมั่นคง ประชาชนต้องรัก สามัคคีกัน ต้องสำนึกรู้ในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ร่วมกันรักษาชาติให้คงอยู่ สีขาว หมายถึง ศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ให้ทำดี ละเว้นชั่ว สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ เราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงนำพาชาติไทยให้รอดพ้นโพยภัย มีเอกราชจวบจนทุกวันนี้ สุดท้ายฝากให้นักเรียนรักษากายใจให้แข็งแรง ปลอดภัย รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด  รักษาศีล ๕ อยู่เสมอ  และขอให้ตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่ เรียนจบแล้วหางานทำจึงมีรายได้เลี้ยงชีพ