ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นางสาววาสนา  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกล่าวรายงาน  วิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ และ นายอุเทน กอวงษ์ จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดสุพรรณบุรี

????????????????????????????????????