วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนศึกษาธิการภาค ๓ นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างการรับรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู ณ รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สังกัด สศศ. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สังกัด สอศ. รร.สหวิทย์  และ รร.ศุภลักษณ์ สังกัด สช. พร้อมสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ตามสโลแกน Make it Online Anytime, Anywhere ของโรงเรียนศุภลักษณ์    ที่บ้านของผู้ปกครองเด็กชายวิศว์รุตม์ คุณวโรตม์ นักเรียนชั้น ป.๖