การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

 

download