การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563