รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามมาตรา 38(2) จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมบังคับคดี

download