ศธจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอน วิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 คน

14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับประสานงาน และอำนวยความสะดวก โดยมีนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอน วิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 คน