โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ รุ่นที่ 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์โดยมีนางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 และนายเกษมชัย แสงสว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ รุ่นที่ 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์โดยมีนางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 และนายเกษมชัย แสงสว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน