ศธจ.สุพรรณบุรี มีผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ AA

นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและนำผลการประเมิน ไปพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น ๘๗ หน่วยงาน มีผลการประเมิน ระดับ AA (คะแนน ๙๕-๑๐๐) จำนวน ๙ หน่วยงาน ระดับ A (คะแนน ๘๕-๙๔.๙๙) จำนวน ๑๙ หน่วยงาน  รวม ๒๘ หน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA มีค่าคะแนนระหว่าง๙๕-๑๐๐ คะแนน  ความสำเร็จของผลงาน ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขอขอบคุณที่ร่วมกันสร้างและพัฒนาให้สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้