รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 (มค-มีค 2563)

ดาวน์โหลด รายงานฯ (pdf)  >>>คลิก<<<