ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี (ปสกช.จังหวัดสุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี (ปสกช.จังหวัดสุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 เพื่อร่วมพิจารณาเลือกประธาน ปสกช.จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด ตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      ในโอกาสนี้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะที่ปรึกษาในคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการ ปสกช.จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ก้าวหน้าและมั่นคง