หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี บูรณาการแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ศธ. ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
     1. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
     2. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
     3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
     4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
     5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี