ศึกษาธิการจังหวัด

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ

 • เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2505

ประวัติการศึกษา:

 • พ.ศ. 2530 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2542 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการฝึกอบรม:

 • พ.ศ.2543 หลักสูตรรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง สส.ระบบใหม่
 • พ.ศ.2545 หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
 • พ.ศ.2547 หลักสูตรการบริหารงาน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • พ.ศ.2558 หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable Development
 • พ.ศ.2560 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 87

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ.2533 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับกระดาษ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2543 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 • พ.ศ.2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 • พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (มิถุนายน 2562)