ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดนโยบายการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

       วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดนโยบายการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตกลงเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการลด คัดแยก และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นแบบอย่างที่ดี