ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

download