ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบพลเมืองดี

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบพลเมืองดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ โกลากุล นางจิราธร สามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการ