สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://scholar2.ocsc.go.th

          สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้
          1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
          2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
          3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
          4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
          5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th
          เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th