ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สังเกตสภาพการเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงเรียนวัดอู่ยา

          ทั้งนี้ในช่วงก่อนเปิดเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 44 ข้อ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ สถานศึกษา (On Site) โดยจัดสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มสีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้

2. กลุ่มสีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. กลุ่มสีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ำ

          ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 471 แห่ง สามารถเปิดเรียนได้ 100% จำแนกเป็นสถานศึกษากลุ่มสีเขียว 461 แห่ง และกลุ่มสีเหลือง 10 แห่ง