ศธจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี 7 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.) ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูลสภาพการเปิดภาคเรียนในวันแรก พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนเอกชน 27 แห่ง พบว่าโรงเรียนทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขได้ครบถ้วน