บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุปผา เจิมศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ศุรดา ขุนจันทร์ดี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

ศิริลักษณ์  พวงพิมาย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ