บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สุปราณี สืบประดิษฐ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ

พลอยปภัทร ทองสุข

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี