บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สุปราณี สืบประดิษฐ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ศรีวดี ขุนสอาดศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

สุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ