บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ธารินี งามเกตุสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อรสา มีศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

มณีพร แก้วเมืองมา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

รุ่งรัตน์ ตนสารี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ