บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ธารินี งามเกตุสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อรสา มีศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

มณีพร แก้วเมืองมา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ