บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

อรสา มีศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

มณีพร แก้วเมืองมา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

รุ่งรัตน์ ตนสารี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ