บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

รุ่งรัตน์ ตนสารี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สุกัญญา พลนิกร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

จินตนา แก้วบัวดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการ

วรรณภา ยะวา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

อดิเทพ ศรีดอกไม้

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

 

จันทรา จันสุกศรี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

กุลลนาพร อาซ้าย

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

อมรรัตน์ เคนผาพงศ์

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ

ภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ

พลอยปภัทร ทองสุข

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป