บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

สุกัญญา พลนิกร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ณิชาภา อัตระวินท์ธัญญา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ธารินี งามเกตุสุข

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

บุปผา เจิมศิริ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

จินตนา แก้วบัวดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการ

วรรณภา ยะวา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

อดิเทพ ศรีดอกไม้

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

อมรรัตน์ เคนผาพงศ์

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ

ภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ