บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

รุ่งรัตน์ ตนสารี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สุกัญญา พลนิกร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

จินตนา แก้วบัวดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

วรรณภา ยะวา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการ

อดิเทพ ศรีดอกไม้

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

ณัฎฐณิชา เพชรแก้ว

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ

อัจจิมา ศรียาภัย

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ
 

สิริขวัญ ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ปฏิบัติการ