บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

อรวรรณ คำมาก

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ภูษณิศา หงษ์โต

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ

ศรีวดี ขุนสอาดศรี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ

สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ

รสสุคนธ์ ชมเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน