บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

ภูษณิศา หงษ์โต

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ

รสสุคนธ์ ชมเจริญ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ

วรรณี สมบุญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน