บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ปวีณา ธิติวรนันท์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ธันย์ชนก พลศารทูล

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

กริษา โพรามาต

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

สุกัญญา ศรีสาคร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ชุติมา แผลงศรี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

 

สุคนธ์ทิพ สำเนียงดี

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

วิลาวรรณ ใจมั่น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน