พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่าง ศธจ.สุพรรณบุรี และ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม