ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สพ.เขต 1 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นวิทยากรการอภิปรายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤติฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 106 คน และร่วมมือปฏิบัติตามวิทยากรได้ให้การแนะนำเป็นอย่างดี