การฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าการอบรมเป็นตัวแทนจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100 คน พร้อมนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากนายศุภกิจ พัวประเสริฐ รองคณบดีฯ และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้