ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุม ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุม

ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีสถานศึกษาส่งผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม ๕ แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓