ศธจ.สุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/รูปแบบที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายพัฒนา พวงมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ซึ่งได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” เป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/รูปแบบที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สาระที่ควรเรียนรู้ท้องถิ่น อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี” จากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18