วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธืการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบธงงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จากนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี