ศธจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” สู่การปฏิบัติ และมอบต้นรวงผึ้งให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 504 คน