รองศึกษาธิการจังหวัด

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ

 • เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2503

ประวัติการศึกษา:

 • พ.ศ.2524 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
 • พ.ศ.2531 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาศาสตร์อาเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) : การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • พ.ศ.2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม:

 • พ.ศ.2540 หลักสูตรผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 1
 • พ.ศ.2544 หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 4
 • พ.ศ.2558 หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ.2559 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 3 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประวัติการทำงาน:

 • พ.ศ.2525 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองหลอด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2529 โรงเรียนบ้านสระกระโจม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2534 นักวิชาการศึกษาระดับ 6 สำนักงานศึกษาธิการดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2537 นักวิชาการศึกษาระดับ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2538 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2545 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.2546 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พ.ศ.2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 • พ.ศ.2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 • พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 • พ.ศ.2560 รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พฤศจิกายน 2562)