ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2562

ประกาศฯ download

ผังห้องสอบ download